iletişim teknikleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
iletişim teknikleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Mayıs 2013 Salı

Subliminal Mesaj Nedir ?

Bilince ulaşma eşiğini geçemeyen, eşik altında kalan ve canlının farkettiğinin farkında olamadığı uyarıcıdır.Duyduğumuz, gördüğümüz ama kavrayış olarak algılayamadığımız her şey bilinçaltına ileride tekrar
kullanılmak üzere veri olarak depolanır ve gelecekteki hareketlerimize yön çizer. İşte tam da bu aşamada bilince değil ama bilinçaltına hitap eden bütün propaganda ve veriler, bizim davranışlarımıza yön çizen güdüler olarak karşımıza çıkar. 


15 Mayıs 2013 Çarşamba

Medya planlaması nedir ?

Medya planlama, içine bir reklam mesajının yerleştirileceği kitle iletişim aracının seçilme süreci, buna yönelik zaman ya da boşluğun satın alınması ve reklam mesajın bu boşluk içerisinde yayınlanmasını sağlamak şeklinde tanımlanabilir. Diğer bir tanıma göre medya planlama reklam zamanının ve yerinin reklam ve pazarlama hedeflerine ulaşılmasındaki etkisini belirleyerek bu zamanı ve yeri ayarlama süreci olarak tanımlanabilir.

11 Mayıs 2013 Cumartesi

Suskunluk sarmalı nedir ?

                        SUSKUNLUĞUN SARMALI MODELİ                                           (Elizabeth Noelle-Neumann)
           Bu model Batı Alman sosyologu E. Noelle-Neumann tarafından geliştirilmiştir. E. Noelle-Neumann 1965 yılında iletişim araştırmaları başkanlığına getirildiğinde „Kamuoyu ve Toplumsal Denetim‟ konusunda çalışmaya başlamıştır. Temel argümanı şuydu; ancak kamuoyu kavramını açıklığa kavuşturduktan sonra medyanın etkilerini anlamak mümkün olabilir. 


5 Mayıs 2013 Pazar

2 Mayıs 2013 Perşembe

İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?


Propagandanın etkinliği, şüphesiz, propagandanın içeriği ile de çok yakından ilgilidir. Burada propagandanın ne dediğine dikkatimizi çeviriyoruz. İletişimininceleyeceğimiz ilk özelliği, öne sürdüğü fikrin,dinleyicinin fikrinden ne kadar farklı olduğudur.

PROPAGANDA NEDİR VE FAKTÖRLERİ NELERDİR ?


PROPAGANDA : Bir ideoloji, doktrin, düşünce veya inancı yayma, başkalarına tanıtma ve benimsetme amacıyla söz, yazı ve diğer yollarla gerçekleştirilen iletişim faaliyetidir.
Propagandanın üç temel amacı vardır:
**a-Hedefte yeni bir tutum geliştirmek (oluşturmak),0 + (-)
**b-Hedefin var olan tutumunun şiddetini artırmak,+
**c-Hedefin var olan tutumunu değiştirmek.+ -(-+)


WESTLEY VE MACLEAN'İN KAVRAMSAL MODELİ

---Newcomb’un ABX modelinin geliştirilmişidir. Bu uyarlama yazarların kitle iletişimi ile kişilerarası iletişim arasında temel farklılıkları algılamasına dayanır. Bu farklılıklar: --- Kitle iletişiminde geribeslemenin çok az oluşu ya da ertelendiği gerçeği --- Herhangi bir bireyin (B) (izleyici olarak) yöneleceği ve arasından seçmek zorunda olduğu daha fazla sayıda A’ların (alternatif kitle iletişim araçları) ve X’lerin (Çevredeki objeler) olması.


YAKINLAŞMA MODELİ

         Uyum/uyumsuzluk modeli özellikle anlaşmazlık veya çatışmaya dayanan potansiyel değişim durumlarını analiz etmeye uygundur ancak çoğu iletişim potansiyel anlaşma veya ortak fikirde birleşme ve uyum koşulları altında gerçekleşir ve katılımcılar arasında ortak noktaların artması iletişimin bir tanımı olarak düşünülebilir. Bir seçim kampanyasının temsil ettiği çatışma veya propaganda durumu tipik bir örnek değildir. Çoğu kez, gönderen ve alıcıların mesajlara olan ilgileri birçok kamu enformasyonu veya harekete geçirme kampanyalarında olduğu gibi potansiyel olarak birbiriyle uyumludur.

UYUM VE UYUMSUZLUK KAVRAMI

Denge ve birlikte yönelim kuramının bir uzantısı iki zıt eğilimin sürekli yaşandığı, biri anlaşmaya doğru (çatışan bakış açılarının yakınlaşması), diğeri kutuplaşmaya doğru gelişen kamuoyu değişimi hakkındaki çalışmada bulunabilir.

BİRLİKTE YÖNETİMİN UÇURTMA MODELİ

Birlikte Yönelim Yaklaşımı : Anahtar özellikleri kişilerarası iletişim veya gruplar arası iletişim üzerinde odaklanma, yani iki yönlü ve etkileşimci olan iletişim üzerinde durma; herhangi bir çalışmada üç temel öğenin enformasyon kaynakları, iletişimciler ve alıcıların aynı anda yer almasına verilen önem, iletişim durumlarının dinamiğine duyulan ilgi.
Gösterilen öğeler büyük oranda kendi kendilerini açıklamaktadırlar.


NEWCOMB'UN ABX MODELİ

Newcomb modeli (1953), psikolog Heider’ın (1946) önceki çalışmalarının uzantısıdır.
Heider iki kişi arasında üçüncü bir kişi veya objeye karşı var olabilecek tutarlılık veya tutarsızlık derecesi ile ilgilenmiştir.
Kurama göre iki kişinin birbirlerine veya dış bir objeye karşı beğenme veya beğenmeme tutumu durumunda bazı ilişki kalıpları dengelenecek (iki kişinin birbirlerini beğenmesi ve ayrıca her ikisinin de objeyi beğenmesi durumunda olduğu gibi) bazıları ise dengelenmeyecektir (iki kişinin birbirlerini beğenmesi, ancak biri objeyi beğenirken diğerinin beğenmemesi, vs).
Bunun da ötesinde, dengedurumunda her bir katılımcı değişime karşı koyacak, dengesizlik durumunda ise «bilişsel» dengeyi tekrardan kazanmak için girişimlerde bulunacaktır.

GERBNER'İN GENEL İLETİŞİM MODELİ

Amaç geniş bir uygulama alanı olan model çizmek

Modelin en önemli özelliği, farklı nitelikleri olan iletişim durumlarında, farklı biçimlere sokulabilmesidir.

Bölümler yapı blokları gibi kullanılabilir. Böylelikle basit iletişim süreçlerinin yanı sıra gönderilerin üretimi ve iletilen gönderi ve olayların algılanması gibi karmaşık iletişim süreçlerini açıklamak da mümkün olur. Model, algılama ile üretimin doğası hakkında sorular sormamızı sağlar.

DANCE'İN SARMAL MODELİ

Daha güncel bir modeldir önceki modellere göre. Düz çizgisel-dairesel iletişim modellerine ilişkin bir tartışmada Dance, çoğu kişinin günümüzde iletişim sürecini tanımlamada dairesel yaklaşımı daha uygun gördüğünü söyler. Fakat dairesel yaklaşımın da çıkmazları vardır.

«Dairesel yaklaşım, iletişimin başladığı noktaya tam bir daire oluşturarark geri döneceğini ileri sürer. Dairesel benzerliğin bu kısmı son derece yanlıştır.»

İLETİŞİMDE DEFLEUR MODELİ & OSGOOD VE SCHRAMM'IN MODELİDeFleur modelindeki en önemli fark iletişimin çift taraflı olması, gürültünün herhangi bir anda iletiyi etkileyebileceği, dönüt ve kitle iletişim aracının eklenmesidir.

1 Mayıs 2013 Çarşamba

İLETİŞİMDE SHANNON VE WEAVER MODELİ

Matematiksel formüller içerir Harold Dwight Lasswell tarafından ortaya atılan “Lasswell Modeli” gibi bu modelde pozitivizmin deneyci bilim anlayışından oldukça etkilenmiştir. Shannon’un Bell Telefon Laboratuvarı’nda çalışmasından dolayı, model ve kuramlarını iletişimin bu özel alanına uygulamıştır. 

İLETİŞİMDE LASSWELL MODELİ

LASSWELL FORMÜLÜ (1948)
Kim (İletici)
Ne söyler (Gönderi)
Hangi kanal ile (Araç)
Kime (Alıcı)
Ne gibi bir etki ile (Etki)

KİTLE İLETİŞİMİ

Kitle iletişimi uzmanlaşmış grupların geniş, heterojen ve farklılaşmış izleyicilere sembolik içerik yaymak üzere teknolojik aygıtları (basın, radyo, film vs.) hizmete soktuğu kurum ve tekniklerden meydana gelir (Janowitz) Kitle iletişiminde «gönderen», daima örgütlenmiş bir grubun parçası, çoğu kez de iletişimden başka işlveleri olan bir kurumun üyesidir.

İLETİŞİM TEORİLERİ

Bir model, herhangi bir yapı veya sürecin başlıca öğelerini ve bu öğeler arasındaki ilişkileri göstermeyi amaçlar.
Düzenleme İşlevi: Sistemleri birbiriyle ilişkilendirerek ve düzenleyerek ve belki de aksi takdirde algılayamayacağımız bütünlerin imajını vermek.
Açıklama: Karmaşık veya belirsiz olabilecek enformasyonu basitleştirilmiş şekliyle vererek açıklamaya yardımcı olurlar.


İletişim Öğeleri

En basit düzeyde üç öğeye sahiptir:
İletiyi gönderen, iletiyi alan, iletişim kodlaması

Kaynak, hedef kitle, ileti

Kaynak: Tek bir kişi, bir gazete, ajans, radyo, televizyon istasyonu vs.

İLETİŞİM NEDİR


İletişim, duygu, düşünce, bilginin karşılıklı aktarılması sürecidir.
Amaç; ortak noktalarda buluşmaktır. (Duygu, düşünce anlayış…)
Tüm canlılar gibi, insan da doğa ile etkileşimde bulunarak varlığını sürdürür. Diğer canlı türlerinden farklı olarak yalnızca insan, doğa ile etkileşide araya kültürünü koyar.


ip adresiniz

ip adresi

Takipçilerim